Skip to main content

Rensningsanlæg Fredericia

Kompleks teknologi og flere behandlingstrin

Det nye rensningsanlæg kan håndtere 700 m³ spildevand fra råolieproduktionen om dagen. For at kunne dette, består anlægget af en kompleks teknologi og flere forskellige behandlingstrin for at sikre, at det færdigbehandlede produktionsvand opfylder udledningskravet.

De komplekse og kemiske arbejdsprocesser stillede høje krav til bygningsdelen og gav et omfangsrigt koordineringsarbejde mellem projektets parter. Ved at trække på vores erfaring med teknisk byggeri og stærke koordineringsevne på tværs af fag, kunne vi bidrage til en forening af arkitekturen, konstruktionerne og installationerne. Foruden arkitektrådgivning og koordinering af udførelsen har Arkikon leveret brandrådgivning og udført tekniske forskrifter for gasser, herunder risikovurdering på oxygentanke.

En bygning for hverdagen

Kunden ønskede en robust og vedligeholdelsesfri bygning med funktionaliteten i højsædet. Helt centralt var det at få de fysiske rammer til at understøtte driften og personalets gode rutiner i forhold til sikkerhed og hygiejne.

Planløsningen er udarbejdet med udgangspunkt i arbejdsgangene, og her er rækkefølgen på de enkelte komponenter og rum vigtig i forhold til behandlingstrinnene. Anlægget rummer forskellige zoner, som personalet bevæger sig imellem, og der er arbejdet med at skabe et flow, der gør processen så enkelt som muligt. Det samme er gjort med øje for det personale, der står for den tekniske drift og vedligehold af maskinerne.

Rensningsanlæg Fornæs

Energieffektivitet i æstetiske rammer

Det energipositive anlæg består af en kombination af solceller og vindmøller samt en opskalering og effektivisering af gasproduktionen. For at gøre bygningsmassen bæredygtig bygges der med langtidsholdbare og vedligeholdelsesfrie materialer. Der er stor fleksibilitet i brugen af bygningsmassen, så der er mulighed for at bygge om og modernisere indenfor den eksisterende bygningsmasse og dermed mindske den fremtidige miljøbelastning.

Ensartet stil med indbygget variation

Bygningerne er bygget med røde og gule teglsten, der skaber skala og variation i facaderne, og den karakteristiske stil fortsætter i den nye bygning til forbehandlingsanlægget. Masterplanen er opbygget med et hierarki, hvor administrationsbygningen fremstår som hovedbygningen, og den er derfor den mest prominente.

Den nye bygning er en del af masterplanen, men udtrykket og den arkitektoniske funktion er moderniseret. Ved at indarbejde store vinduespartier fremhæves processen i bygningen, og for at bygningen ikke skal fremstå for markant i forhold til området, er vinduerne trukket let tilbage. Det giver samtidig en ensartet rytme til bygningens facade. Vinduerne fremstår neutrale i aluminiumsfarve, mens de blå porte tiltrækker opmærksomhed og skaber balance.

Fjernvarmeværk Ringe

En grøn og åben repræsentant

Positionen som et moderne, grønt flisværk er understøttet gennem arkitekturen. Bygningskomplekset består af tre sammensatte enheder; produktionsrum, lager og administration. De tre enheder hører sammen, men de er samtidig differentieret fra hinanden i kraft af bygningernes forskellige funktionelle formål. Differencen fremstår tydeligt i anvendelsen af materialer og formidler overgangen fra en industriel til menneskelig skala. Fra skovgrønne sandwichpaneler omkring kedlens top og stabiliserende betonelementer i bunden til skærme af trælameller som omslutter administrationen og det tilhørende lager.

Helt ude fra vejen får besøgende og forbipasserende indsyn hele vejen gennem administrationens hjerte og primære mødelokale og videre ind til maskinerne i kedelrummet. Den synlige overgang fra menneskerum til maskinrum forstærker oplevelsen af kedlens skala i samspil med personalet i administrationsbygningen. Det er med til at åbne forsyningsprocessen op for befolkningen og sætte fokus på, hvor og hvordan vores energi produceres, og hvem der styrer driften.

Bæredygtighed i varmeproduktion og materialer

Ligesom det CO2-neutrale brændsel fra park og skov formidles bæredygtigheden gennem bygningens materialer, som reflekterer brændslet i sit udtryk. Materialer arbejder samtidig med den bæredygtige linje; Trælameller kan ’leve’ vedligeholdelsesfrit i op til 30 år, de grønne sandwichpaneler har lang levetid og stålet kan genanvendes mange gange.

Pumpestation Åstrup Mark

Den nye bygning skulle integreres i og med det eksisterende, og på samme tid fremstå som et nyt, samlet anlæg. I dag står en mindre pumpestation, der smelter diskret ind i de landlige omgivelser.

I ét med naturen

Den nye pumpestation til AquaDjurs er placeret ved et vandløb i et landligt område nord for Grenaa. Målet var at skabe en bygning, der spiller sammen med naturen i området, og derfor valgte vi at beklæde hele bygningen – både tag, facader og vinduer – med lette trælameller. Bygningen er enkel i sin form og refererer til det omkringliggende landbrug.

Naturligt lys og æstetik

Den synlige del af pumpestationen består af et tavlerum med en trappe ned til selve anlægget, som går seks meter under terræn. Gennem de store, høje vinduer flankeret af trælameller filtreres dagslyset langt ind og ned i bygningen. Trælamellerne foran vinduerne betyder, at facaden fremstår ensartet og homogen.

Varmeværk Egtved

Ambitionerne var høje og idéerne var mange, da Egtved Varmeværk ønskede at fremtidssikre varmeproduktionen til byens borgere. I dag står et nyt varmeværk udført i kvalitetsmaterialer, som sikrer en lang levetid og harmonerer med de bygninger, der allerede findes på grunden. Med en karakteristisk skorsten, der fanger opmærksomhed, når man ankommer til byen, fungerer værket som et pejlemærke for industrien og for byen.

Arkikon har været totalrådgiver på bygningsdelen. Det betyder, at vi har været med på projektet helt fra start, fra lokalplan og til færdig bygning.

Funktionalitet i elegante rammer

Ved ankomst bliver besøgende og ansatte mødt af et stort glasparti i to etager. Hvor den rødbrune beton markerer indgangen og administrationsbygningen, er driftsbygningen udført i en mere enkel, lysegrå beton. De sorte rammer omkring vinduesudskæringerne i facaden fremhæver den lodrette facadestruktur i kedelhallen.

Samtidig skaber portåbningerne og de vandrette vinduesbånd i administrationsbygningen en balance mellem de indre funktioner og den ydre fremtræden. Portåbningerne gengiver en rytme, der også er til stede i bygningens maskineri, og de store panoramavinduer udtrykker, at rummene bruges til ophold. Vinduesbåndene giver lys langt ind i kedelbygningen og tilpasser sig efter sporene i facaden

Indvendigt fortsætter den enkle, harmoniske stil med neutrale overflader samt hvide og grå vægge med lysindfald, der virker indbydende for værkets besøgende og ansatte.

Inddragende og fleksible rum

Fra de fleste af administrationsbygningens lokaler er der god udsigt over solfangerparken. På første sal er et stort mødelokale med udgang til en tagterrasse, så solen kan nydes i middagspausen. Mødelokalet er etableret med en foldevæg, så rummet kan åbnes op med køkkenområdet i endnu en åben forbindelse. Når døren er lukket, tager den form som et stort vægfotografi, der bringer naturen inden for. Den fleksible og funktionelle indretning skaber en rummelig og levende oplevelse af det moderne varmeværk.

”En sikkerhed for arkitektens streg, projekt, myndighedsbehandling, udbud, opførelse og kontrol af det udførte. Arkikon har vist fra første dag, at de mestrede alle discipliner, og var garant for et byggeri, der var spændende og samtidig dristigt med god funktionalitet. Huset rummer fortolkningen af energiforliget i en kvalitet, der rækker langt ud i fremtiden.”
– Anders Rønshof, formand for Egtved Varmeværk A.m.b.A.

Varmeværk Trustrup-Lyngby

Trustrup-Lyngby Varmeværk stod med en administrationsbygning, hvor pladsen begyndte at være for trang, og efterspurgte derfor nye faciliteter, der kunne leve op til både nuværende og fremtidige behov. Arkikon har varetaget opgaven fra idé til udbud. Resultatet blev en arkitektonisk administrationsbygning i to etager, der i dag fungerer som en moderne og fleksibel arbejdsplads med panoramaudsigt over landskabet fra bygningens første sal.

Visuelt forbundet til varmeværkets funktion

Tanken med projektet var at skabe en rummelig administrationsbygning, hvor visuelle forbindelser og menneskelig skala omfavner bygningens funktion og stærke profil. Arbejdsmiljø, sammenhold og nærhed er centrum for den rummelige oplevelse, hvor individuelle indretningsbehov kan udfoldes.

Varmeværket fyrer med træflis og udnytter solens varme gennem solfangere, hvilket har været en stærk inspirationskilde til projektet. Den varme glød i facadepladerne spiller godt sammen med varmeværkets eksisterende antracitgrå facade. Den nye facade vil over tid patinere til mørkere nuancer, fremhæve den nye administrationsbygning og understøtte fortællingen om værkets funktion og produktion.

Solafskærmningen markerer bygningens form i en legende bevægelse og fremhæver indgangspartiet for de besøgende og ansatte. I skumringstid og aftentimerne fremstår solafskærmningen som et lysende bånd på bygningens facade.

Let tilgængeligt og i harmoni med omgivelserne

Let og tung trafik er nu blevet adskilt, og området omkring administrationsbygningen har fået ny parkeringsplads, handicapvenligt stiforløb og beplantninger, der harmonerer med den rødbrune facade om efteråret.

Kraftvarmeværk Rødding

Arkitektonisk repræsentant for byen

Den nye varmecentral er placeret i udkanten af Rødding, tæt på en af byens primære indfaldsveje. Placeringen betyder, at den nye bygning bliver en del af byens ansigt ud ad til. Derfor har der været fokus på at opnå et sammenspil mellem en teknisk og funktionel bygning, og en moderne, spændende og levende arkitektur, der kan præsentere Rødding som en by med visioner – både for miljøet, borgerne og erhvervslivet.

Integreret i landskabet

På grund af den meget synlige placering i landskabet og i bybilledet er den nye varmecentral skubbet ind i den eksisterende skrænt. Byggeriet fremstår på den måde mindre synlig og dramatisk for forbipasserende. Nye, mindre bakkeformationer indkredser arealerne omkring bygningen og får byggeriet til at falde godt ind i området.

Varmepumpeanlæg Grenaa

Smelter sammen med naturen

Varmepumpebygningen og den tilhørende solvarmebygning er designet i samme arkitektoniske stil.
Allerede ved ankomst kan besøgende opleve maskineriet i det tekniske anlæg indenfor, der er synligt udstillet og visuelt forbundet med naturen udenfor.

En grønnere facade

Forbindelsen til naturen understreges yderligere i facaden, der signalerer bevægelse og grøn energi og karakteriserer det industrielle område.

Transformerstation Aarhus Ø

Hensynet til omgivelserne

Placeringen af byggeriet kræver omtanke og hensyn til omgivelserne, da det er bygget med omtanke til resten af havnen og i særdeleshed i forhold til fremtidig drift og vedligehold.

Enkel og rationel arkitektur

Bygningskomplekset består af et lukket gårdrum, hvor transformer 1 og 2 er placeret. Selve 60 og 10 kV anlæggene er placeret i en selvstændig bygning, der står i forbindelse med den omgivende læmur.

Formsproget er enkelt og rationelt med vedligeholdelsesfrie materialevalg med høj levetid. Bygningen og læmuren er opført i betonelementer, og taget er udført med paptag og skifertagbelægning. Materialerne er valgt efter gennemgang af Aarhus Havns øvrige bygninger, så det spiller sammen i sin helhed.

Arkikon har sammen med Konstant Net (NRGI) etableret en lang række af sådanne transformerstationer. Alle med særlige krav til funktion, placering og omfang.

Kølecentral Kastrup

Fremtidssikrede installationer

Anlægget er i første omgang etableret med en kølekapacitet på 4MW til at dække de aktuelle behov. Men installationerne forberedes til, at der på sigt kan udbygges med yderligere 6MV kølekapacitet, hvis forholdene ændrer sig og behovet opstår. På den måde er løsningen værdifuld i dag, men kan samtidig tilpasses fremtidige forandringer i forhold til vækst, klima og effektivisering.

Placering á la infill

Kølecentralen er placeret på et areal nord for Lufthavnsboulevarden og umiddelbart vest for personaleparkeringen (P3). Arealet er begrænset mellem motorvejen og Lufthavnsboulevarden, og for at udnytte grunden maksimalt er bygningen formet efter grunden.

Harmonisk arkitektur i CPH-STIL

Det nye anlæg er designet, så det harmonerer med CPHs moderne identitet.

Facadematerialet er opbygget i moduler, der forholder sig til nabo- og genbobygningens udtryk, ligesom farverne og arkitekturen forholder sig til resten af lufthavnens arkitektur. Kølegårdens alufarvede strækmetal giver et transparent udtryk, der fortsætter hele vejen rundt om bygningerne og om gårdrummet. Løsningerne spiller sammen og danner et helhedsudtryk, hvor bygningerne komplementerer hinanden i lufthavnens ånd.