Alle projekter er unikke. Der kan derfor være behov for at supplere grundydelserne for at vælge den rette proces og opnå det rette projekt.

I samarbejde med bygherre tilpasser vi processen, så vi opnår et helstøbt projekt. Feltet for supplerende ydelser spænder bredt og vedrører alt fra bæredygtighed og økonomi til kommunikation og interessenter. Hos Arkikon sørger vi for, at processen og de tilvalgte ydelser passer til projektets økonomiske og tidsmæssige rammer.

Når byggeriet er færdigt, sikrer vi, at det lever op til det aftalte.

Vi har opbygget indgående kendskab til projektet, og med det sørger vi for, at det tekniske, funktionelle og æstetiske er, som det skal være. Vi opdaterer, samler og gør alt materiale klar til aflevering.

I forbindelse med udførelsen varetager vi rådgivningen indtil projektet er afleveret.

Når byggefasen starter op, koordinerer vi dialogen mellem de forskellige parter og holder projektet på rette spor.

Med de endelige samarbejdspartnere korrigerer og koordinerer vi projektet, så vi er klar til udførelsen.

Vi udarbejder et endeligt projektmateriale, der står som afsæt for entreprenørernes arbejde med byggeriet. Vi afstemmer intentionerne for projektet mellem alle parter og sørger for, at alt er afstemt med bygherre og klar til næste fase.

I udbudsprojektet fastlægger vi så mange detaljer som muligt. Vi udarbejder et entydigt materiale, som entreprenørerne kan tage afsæt i for at give et forpligtende tilbud og udføre projektet i de næste faser.

Hos Arkikon indgår vi blandt andet i indhentning og evaluering af tilbud, afklaringer vedrørende teknik og økonomi og den endelige kontraktforhandling. Vi sørger for, at ydelser, betingelser og forudsætninger samt krav for test og kontrol i projektet er formuleret klart og tydeligt i materialet.

I denne fase arbejder Arkikon med afsæt i projektforslaget. Vi indsamler den projektdokumentation, vi mangler, så de nødvendige myndighedsansøgninger udarbejdes på et solidt grundlag - og godkendes.

Vi varetager dialogen med myndighederne, udarbejder ansøgningen og assisterer bygherre med indsendelsen. Vi indgår altid i forhåndsdialog med myndighederne tidligt i projektet, og derfor er vi allerede godt klædt på, når myndighedsprojektet starter.

I forslagsfasen udarbejder vores team et dispositions- og projektforslag, der beskriver det endelige løsningsforslag på projektet.

Vi sætter den arkitektoniske og tekniske retning og skaber en rettesnor for de kommende faser.

I den indledende rådgivning etablerer vi hele fundamentet for projektet.

Gennem indgående forundersøgelser og tæt dialog med bygherre skaber vi et fælles og kvalificeret grundlag for det videre samarbejde.

Arkikon har samlet de kompetencer, en specialiseret totalrådgivning kræver. Derfor falder det os naturligt at varetage projektledelsen som en integreret del af projektet og påtage os projekterings- og IKT-ledelsen.

02.01 Projekteringsledelse 

Vores team koordinerer og varetager samtlige dele af processen. Hertil sørger vi for en entydig og forståelig kommunikationsvej, og sammen med bygherre sikrer vi, at tid, økonomi og kvalitet overholdes. I hver fase dokumenterer og afstemmer vi beslutninger, ligesom vi udarbejder, opdaterer og samler fundamentale dokumenter. Vi forener byggeriets arkitektur, landskab, konstruktioner og installationer og fører den røde tråd sikkert gennem projektet.

02.02 IKT-ledelse 

Hos Arkikon har vi specialiserede IKT-ledere som en del af vores team. I samspil med projekteringslederne koordinerer vores IKT-ledere det digitale samarbejde mellem byggeopgavens parter. Det indebærer, at der før hver fase etableres rammer for samarbejdet, at rammerne overholdes, og at alt materiale opdateres og gøres tilgængeligt gennem processen. Med Arkikons digitale platform kan vi gøre relevant materiale digitalt tilgængeligt i projekterings- og udbudsfasen og gennem hele byggeperioden. Her tager vi ansvar for datasikkerheden.

I idéoplægget giver vi en realistisk vurdering af projektets muligheder, begrænsninger og realisering. Vi opbygger indgående kendskab til projektets præmisser, og krydrer det med vores faglige perspektiver.

Arkikon bearbejder bygherres tanker om projektet gennem en tæt dialog, og vi samarbejder om at udarbejde de første behovs- og funktionsanalyser. Vi fastholder et nysgerrigt og undersøgende blik, så projektets løsninger og problemstillinger belyses.

Med et godkendt idéoplæg som base udarbejder vi et byggeprogram. Programmet gør, at vi senere i processen kan komme med kvalificerede løsningsforslag, der tager højde for projektets kontekst.

Vi går detaljeret til værks med en organiseret beskrivelse af bygherres ønsker, forventninger og krav til projektet. Her kommer bygherre blandt andet med inputs til funktionsanalyser, rumprogram, tids- og budgetramme samt hvilke andre aktører, der skal inddrages.

På baggrund af et godkendt byggeprogram udarbejder vi dispositionsforslaget. Vi fastslår det arkitektoniske greb og skaber retningslinjen for projektet.

Alle overvejelser vedrørende det arkitektoniske greb afstemmes løbende med bygherre, så vi sikrer, at de funktionelle og økonomiske rammer overholdes. Som den visuelle del af vores forslag, formidles dispositionsforslaget i overvejende grad gennem illustrationer og visualiseringer.

I projektforslaget fastslår vi de tekniske principper og viderebearbejder det godkendte dispositionsforslag. Vi smelter æstetik og teknik sammen og får afgørende beslutninger beskrevet i løsningsforslaget.

Projektforslaget indeholder en beskrivelse af byggesystemet, de bærende konstruktioner og installationsmæssige principper i vores løsning, som understøttes af tegningsmateriale, beregninger og tekniske redegørelser. Alt udarbejdes i tæt dialog med bygherre, så alle detaljer står mål med vores fælles grundlag og bygherres forventninger.

Byggeledelsen holder styr på tid og økonomi under udførelsen og koordinerer samtlige aktiviteter på byggepladsen. Det er samtidig byggeledelsen, der skaber grobund for et optimalt samarbejde mellem alle parter.

Med en klar plan for byggeledelsen afklarer vi ubekendte faktorer og spørgsmål ved løbende at deltage i byggemøder. Vi er ofte på pladsen for at holde os opdaterede på byggeriet, så vi kan besvare spørgsmål og få nødvendig information kommunikeret ud til de rette personer.

De forskellige faggrupper hos Arkikon besigtiger løbende byggeriet. Det sker som oftest efter en fast plan, men vi er der også, når kritiske detaljer skal udføres, og uforudsete problematikker opstår.

Vi foretager den kvantitative såvel som kvalitative kontrol af byggeriet, som vi giver overblik over gennem tilsynsnotater. Herigennem sikrer vi, at alt arbejde i forbindelse med byggeriet harmonerer med det tidligere aftalte.

Når byggeriet er i gang, kan uforudsete ting kræve korrigering af projektet. I projektopfølgningen sørger vi for, at intentionerne med projektet følges i hele udførelsen, og at projektet afspejler det aktuelle byggeri.

Det betyder, at vi altid holder vores projektmateriale opdateret og tilgængeligt for alle på de digitale platforme, der anvendes. Den løbende opfølgning gør, at vi sikrer kvaliteten gennem hele udførelsen.

Inden projektet afleveres til bygherre, foretager byggeledelsen en komplet gennemgang af projektet. Vi tager hånd om de mangler, der måtte være, og udarbejder en afleveringsprotokol med projektets detaljer.

I afleveringsfasen varetager vi stadig koordineringen på byggepladsen og sikrer os, at tid og økonomi overholdes, til det allersidste rum er færdigt og funktionelt. Til sidst sørger vi for, at byggeriet godkendes og afleveres.

Vores forskellige faggrupper besigtiger projektet igen i afleveringsfasen af flere omgange.

Fagtilsynet indgår i projektgennemgangen, udarbejder mangellisterne og sørger for, at der bliver fulgt op på manglerne ved 1-års eftersynet. Vi følger op på test i forbindelse med projektet og sikrer, at de lever op til de krav, vi fastsatte i udførelsesprojektet.

Med et færdigt byggeri samler og gennemarbejder vi alt projektmateriale, så det afspejler det færdige byggeri.

Vi planlægger den rette projektaflevering og formidler det til de rette parter. Det færdige projektmateriale sendes til bygherren og der søges om færdigmelding hos myndighederne, så byggeriet kan tages i brug og skabe værdi for brugerne.