Sikkerhed i processen fra start til slut

04 Udførelsesfasen

Fagtilsynet foretager kvantitative og kvalitative kontroller i form af stikprøvetilsyn. Bygherre medvirker løbende i projektgennemgangsmøder for at afklare tvivlsspørgsmål og planer for tid, økonomi, organisation og tilsyn. I forbindelse med afslutning af udførelsesfasen, afholder Arkikon afleveringsforretning. Arkikon gennemgår arbejdernes omfang og kvalitet i detaljer og samler kvalitetssikringsmaterialet.

04.01 Byggeledelse

Byggeledelsen styrer byggeriets samlede økonomiske, tids- og kvalitetsmæssige forløb med tilhørende dokumentatio sikrier byggn og sikrer, at entreprenørerne opfylder entrepriseaftalerne. Byggeledelsen er med til at udarbejde en organisationsplan, der tydeligt definerer rollerne og sørger for koordineringen af fælles aktiviteter på byggepladsen. Vi afholder projektgennemgangsmøder, hvor bygherre godkender eventuelle arbejdsændringer, prokura eller fuldmagter til byggeleder.

04.02 Fagtilsyn

Vi udfører fagtilsynet for at sikre byggeriets kvalitet. Det består af kvantitativ og kvalitativ kontrol i form af stikprøvetilsyn. Omfanget aftales mellem bygherre og Arkikon. Fagtilsynet udarbejder tilsynsplanen på grundlag af bygherres ønsker og byggesagens kompleksitet. Bygherre godkender tilsynsplaner og afgør tvivlsspørgsmål, der måtte opstå f.eks. med at godkende materialeprøver og udførelse.

04.03 Projektopfølgning

Vi følger op på projektet i forbindelse med afslutning af projekterings- og udførelsesfasen. Det gør vi gennem løbende projektpræciseringer og -tilpasninger samt eventuelle omprojekteringer. Når byggeriet står færdig, afholder vi  afleveringsforretningen, hvor bygherre indkalder byggeledelsen og relevante entreprenører. Afleveringen og kvalitetssikringsmateriale skal godkendes af bygherre.