Sikkerhed i processen fra start til slut

02 Forslagsfasen

Forslagsfasen tager udgangspunkt i det godkendte program. Her udarbejder Akikon motiverede forslag til disponering af arealer og funktioner, som indeholder de første overvejelser om arkitektoniske idéer, konstruktioner og installationer. Forslagsfasen indeholder dispositionsforslag og projektforslag, som kan udføres fortløbende som en samlet forslagsfase.

02.01 Dispositionsforslag

På grundlag af et godkendt byggeprogram er dispositionsforslaget et motiveret forslag til opgavens løsning. Forslaget tager hensyn til arkitektoniske idéer, funktioner, miljø, materialevalg og de konstruktive principper. Bygherre deltager løbende i møder, så forventningerne til byggeriet afstemmes efter den økonomiske budgetramme.

02.02 Projektforslag

Projektforslaget er en bearbejdelse af det godkendte dispositionsforslag i en sådan grad, at alle afgørende beslutninger er truffet. Arkikon definerer, beskriver og dokumenterer projektets elementer med tegningsmateriale, beregninger og tekniske redegørelser. I denne fase er det særligt vigtigt, at bygherre deltager i projekteringsmøderne, så den detaljerede rumindretning, materialelister mv. stemmer fuldstændig overens med bygherres forventninger til udformning og budget.