Skip to main content

Energioptimering Randers

“Vi udførte en screening af de eksisterende installationer for brugsvand, varme, belysning og ventilation, som dannede baggrund for beslutningsgrundlag og prioritering af løsninger,” fortæller partner og teknisk chef i Arkikon, VVS-ingeniør René Levinsen Rasmussen.

Styring og fleksibilitet

Resultatet blev etablering af et omfattende mekanisk ventilationsanlæg, en komplet renovering og ændring af varmeinstallation og implementering af et CTS anlæg, så både styring og overvågning af alle tekniske funktioner blev samlet i en central styreenhed. “Vi har haft fokus på fleksibilitet, med energioptimering og styring blandt andet med regulering i forhold til behov, natsænkning og mulighed for slukning af anlæg i perioder, hvor der ikke er brug for det.”

Flere i kantinen og nyt storkøkken

Projektet omfattede en renovering, ombygning og udvidelse af de eksisterende installationer uden det kunne ses, men kun mærkes. Ombygningen bestod ligeledes i at få ændret kantinen til at kunne rumme 150 personer med tilhørende komplet nyt storkøkken i den eksisterende bygningsmasse.

“Den ekstra personbelastning, og de høje krav til køkkenet, medførte en væsentlig forøgelse af ventilationsbehovet. Med flere kreative løsninger, lykkedes det at implementere den komplekse styring af de forskellige ventilationsanlæg, varmeinstallation og belysning.” I løsningen er der ikke gået på kompromis med indeklimaet på parametre som CO2, temperatur og energiforbrug, ligesom der er skabt bedre sammenhæng i indregulering og styring af systemerne.

Brandstation Rønde

Logistik og indretning

I forbindelse med en udrykning er tiden afgørende, og det gør bygningens logistik til et springende punkt. Fra alarmen går, og til den kan afblæses igen, er der mange specielle krav og hensyn, der skal tages højde for. Hele bygningen er indrettet efter det aktivitets-flow, der er i forbindelse med en alarm. Lige fra den starter, til det tilbagevendende folk og køretøjer skal afrenses og hurtig klargøres til næste udrykning. Flowet er derfor analyseret og grundigt gennemtænkt for at opnå en helt korrekt fungerende bygning.

Kileform og signalfarver

Grunden består af et skrående terrænforhold og et kileformet areal, hvilket også afspejles i bygningsudformningen og løsningen af kørerampen i skellet til nabobebyggelsen, der fik en støttemur. Den dominerende del af facaden er udført i rødlakeret stålplader, der danner en reference til brandstationer og brandbilers typiske farver og står i kontrast til de øvrige grå betonflader. Derved udtrykker bygningsmassen både en genkendelighed og en stor råstyrke samtidig med, at store vinduespartier som gør den transparent og mere åben.

Den nye brandstation rummer som nævnt ambulancecentral, administration og undervisningslokaler. Her er gulvene beklædt med linoleum i to grønne nuancer, der i kombination med et stort lysindfald giver et beroligende udtryk til gavn for ambulance- og brandfolkene.

Bulkhaller Grenaa Havn

Rummelige og multifunktionelle

Fleksibilitet, anvendelighed og arealudnyttelse har været omdrejningspunkt for projektet for at sikre, at hallerne kom til at leve op til bygherres behov og forventninger. Hallerne er designet så store og fleksible som muligt for at skabe de mest optimale adgangsforhold og anvendelsesmuligheder i forhold til den begrænsede plads, der var på grunden. I hallerne opbevares alt fra korn og andre foderstoffer til træpiller og salt. Fleksibiliteten har derfor været vigtig for at opfylde de brandtekniske krav, som stilles til de forskellige oplagstyper.

Strategiske placeringer

De syv haller er placeret, så den maksimale lagerplads opnås med de begrænsninger, der er i forhold til afstandskrav mellem hallerne, afstand til skel og brandvæsnets indsatsmuligheder. Det blev til syv haller, der varierer i størrelse, men hvor tre af dem er på hele 2000 kvm.

Færgeterminal Aarhus Ø

Råt og dynamisk udtryk

De tre dele er alle lavet i et materialevalg, der giver et råt udtryk og i stålgrå farver, så det matcher det øvrige havnemiljø. Gangbroen er lavet i aluminium, og arkitektonisk er det vægtet højt, at landgangen fremstår dynamisk og udtrykker hele anlæggets samlede forløb.

Fokus på funktion

Arkitekturens udgangspunkt har for ankomsthallen, gangbroen og bygningen været at udtrykke sig igennem sin funktion og på den måde indpasse sig med de dominerende konstruktioner af køreramper og andet.
Selve røret er den mest markante del i anlægget, og det er den, bilisterne ser, når de holder i kø samt den, de gående passagerer skal finde hen til. Derfor er der lagt vægt på en form, der fremstår dynamisk og som forhåbentligt er interessant at se på

Tradium Randers

En synlig indgang

Arkikon har markeret indgangspartiet ved at skabe en opsigtsvækkende boks og en levende vinduesrytme med forskudte sprosser i messingtoner, så elever, lærere og besøgende ikke længere er i tvivl om, hvor indgangen er. Det samme udtryk er ført videre ind i kantine- og køkkenområdet, der har fået en tydelig opgradering og er blevet udvidet, så det kan rumme 300-400 elever.

En del af arkitekturen

Kantinen er stor, lys og åben. Der er plads til alle elever, lærere og gæster, og køkkenet er blevet væsentligt opgraderet. Ventilationsrørene er en del af indretningen, så de får et udtryk af at være store søjler og en integreret del af rummet.9
De store ventilationssystemer og eksisterende installationer er gemt væk i kældre og på loftet, så de ikke længere skæmmer. Besøgende vil opleve en stor, lys og rummelig indgang til bygningen, som arkitektonisk hænger sammen med kantineområdet og køkkenet.

Kernehuset Glesborg

Bygnings omdrejningspunkt

Kernehuset er hovedsagligt institution i stue etagen og en adminstrationafdeling på 1.sal.

Bygningskroppen består af 4 længer, som omslutter en central atriumgård, som er omdrejningspunktet for institionen.

Institutionen er indrettet til 6 unge beboere, som har hver deres værelse med bad. Desuden er der fællesfaciliteter, undervisning, uderum/atriumgård og vagtværelse mv.

En følelse af frihed

Grundprincippet for projekteringen var at skabe et hjem for de unge og et sted, der ikke bar præg af at være en sikret bygning. Andet parameter var – jf. pædagogiske retningslinjer – at skabe synlighed og gennemskuelighed, hvilket har betydning for både det sikkerhedsmæssige og for den emotionelle oplevelse.

Byggeriet bærer i høj grad karakter af kompleksitet. Der er gjort en stor indsats for at integrere kompleksiteten på en måde, så den ikke opleves i de unges dagligdag. Selv meget små forhold og detaljer er vurderet og bearbejdet grundigt, dels for at minimere eventuelle risici for, at beboerne kan gøre selvskade, dels for personalets sikkerhed.

Ungdomsboliger Grenaa Dampvæveri

Arkitektonisk genfortolkning

Designet af den nye boligbebyggelse er stærkt inspireret af den gamle virksomhed. Det nye er lidt smallere end den eksisterende bygning for at undgå, at boligerne ikke bliver for dybe, men derudover er den nye bygning tæt på at have samme proportioner. Skorstenen er genopført med funktion som elevatortårn og en signatur af skorstenens oprindelige højde i form af et stålskelet. På taget af turbinehallen lå et maskinhus, der i dag er ”genopført” som et multifunktionelt glashus. Bygningen er oprindeligt opført i traditionelle røde teglsten med hvid indramning og falder således godt ind sammen med bydelens historiske røde teglbygninger.

Vi har taget udgangspunkt i teglfacaden med de lodrette, hvide indramninger, der nu er udført i tegl. Fagene har skiftevis dominans af de store hvide vinduespartier og tegl. Vinduespartierne har en ekstra indramning i tegl, der træder frem og tilfører dynamik til de høje facader.

Djurslands Bank Grenaa

Arkitekturen og funktionaliteten

Den samlede udformning af de forskellige delelementer binder bygningens udtryk sammen og bidrager til måden, kunderne oplever banken. Alle de nye ruminstallationer er udført som tynde og lette konstruktioner, og væggene er af glas. Dette bidrager til at give bygningen et indbydende og luftigt udtryk.

Udover de nye elementer er det også blevet udført fornyelse af overflader såsom nye gulvbelægninger, lofter med ovenlys og indsynsmatteringer grafisk udformet på såvel værn som nye glasvægge. Belysningen var også en større del af projektet, hvilket indebar demontering af eksisterende lofter samt nyt udsmykket armatur monteret i ovenlysene samt rummarkerende pendler.